注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

硚口区崇仁汉滨小学201304班级博客

让梦想从这里启航

 
 
 

日志

 
 

学校拼音大王比赛就要开始啦!  

2013-10-11 11:09:12|  分类: 语文天地 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

学校拼音大王比赛就要开始啦!我搜集了一些音节词希望同学们认真复习,最好做到直呼,不要拼读。

làng huā          cǎi sè          sǎ shuǐ         ān pái    

chǎojià           pí fū           mài tián        xīn yī  

shū zhuō          xīn jiù         jī hū           gào sù

xià tiān          píng guǒ        huí dá          láo dòng  

fāng biàn         zá zhì           zhǔ xí           xiàng dǎo  

páng biān         lái lì         dāng guān        jímáng

róng yì           dú zì          jià gé           rěn xīn    

jiù shì           dòng wù        bái jiǔ          zuò zhě  

sìzhōu            zhōng hòu      xīn kǔ           zhì shǎo

rén mín           kě jìng        shuǎi kāi        diào yú 

guāng róng        pū  miè        chī kuī          jì jié   dǎ jī            

 duó qǔ         jīng tàn         zhàn dòu       fáng  jiān 

chūn  guāng           xīn   sī         kuài  lè        huǒ miáo   

péng  yǒu           qíng  tiān        zuǒ yòu        zhǎo dào

xiǎng shòu         shēn tǐ         duì  wu           shuō huà

ràng  bù          wèi bīng        biàn  sè           měi  lì     

chéng míng         huān    kuài       huó dòng         mǔ  qīn
    zhēng  xiān        bà mā        tiě huán         
cǎo  cóng            

yù  lán           yǒng yuǎn         shù  miáo        yuán yīn        

qián miàn         sòng  gěi    zěn  me          dòng   zuò       

péng   yǒu       guā guǒ    duì  miàn        mǎ  lù        zhū  bǎo       

mìng   lìng

 

  评论这张
 
阅读(301)| 评论(34)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018